Tourettes syndrom behandlas ofta på flera olika sätt beroende på hur den drabbade fungerar. Det kan bland annat vara KBT-behandlingar hos en psykolog eller medicin.

Behandling av Tourettes syndrom

Ordet "syndrom" är en medicinsk term och hörs ofta i samband med olika sjukdomar. Men vad betyder det? Ett syndrom går att definiera som ett antal olika symtom som hör ihop på något vis. De olika symtomen finns ofta hos en och samma patient på ett sätt som inte går att förklara med slumpen. Symtomen kan ha samma orsak och samverkar gärna med varandra hos patienten. När en diagnos ställs används en "checklista" med kriterier som ska uppfyllas. Om tillräckligt många kriterier är uppfyllda kan läkare konstatera att diagnostiseringen är genomförd. För många NPF-sjukdomar (Neuropsykiatriska funktionshinder) behöver inte alla kriterierna vara uppfyllda. Kriterierna kan också finnas i olika kombinationer. Inte heller är det ovanligt att patienten uppvisar symtom från en eller flera NPF-diagnoser. Detta ger en väldigt komplex och individualiserad sjukdomsbild. Variationen mellan olika patienter är stor och skiftar över tid. Detta ställer stora krav på en individualiserad och flexibel behandling.


Tourettes syndrom kbt psykolog

Tourettes - Behandlingsmetoder

Det finns ingen enkel eller snabb behandling av Tourettes syndrom. Oftast krävs flera behandlingar som samverkar över lång tid. Som med många andra NPF-sjukdomar kan olika symtom vara med eller mindre besvärande. För vissa är det de verbala ticsen som ställer till med mest problem. Andra patienter upplever mer problem med tvångstankar eller självskadebeteende. Vidare kan det variera över tid vilket som ställer till mest obehag och när. Därför är det viktigt att ha en varierande behandling som anpassar sig efter patientens behov i nuläget.

För närvarande behandlas Tourettes syndrom med medicinering eller KBT (Kognitiv Beteende Terapi). Ofta används båda behandlingsmetoderna i kombination med varandra. Om ticsen blir så svåra att de kan ge upphov till muskelvärk eller ledskador kan det finnas själ att medicinera. Likaså om symtomen är så allvarliga att de kan ge upphov till kroppsskador. Tyvärr har en stor del av de mediciner som finns tillgängliga svåra biverkningar vilket gör att medicinering bör undvikas i det längsta. Mot ångest, tvångsbeteende och depression kan serotoninhöjande medel användas Dessvärre har serotoninhöjande mediciner en tendens att öka ticssymtomen hos personer som lider av det. I bästa fall kan goda resultat ges med KBT-terapi vilket givetvis är utan biverkningar. Baksidan är att det är en mycket lång process och att resultaten inte är givna. Det kan också vara så att de olika symtomen skiftar över tid vilket gör att behandlingen måste modifieras.


Tourettes syndrom - Framtida behandling

Det bedrivs en hel del forskning om behandling av Tourettes syndrom. Flera metoder befinner sig på experimentstadiet och kan komma att användas i framtiden. En metod som nu prövas i Lund går ut på att operera in djupelektråder i en av hjärnan som heter globus pallidum. Syftet är att blockera bort de ofrivilliga rörelserna och därmed lindra besvären. Metoden är endast avsedd för extremt svåra fall och har bara prövats vid ett fåtal tillfällen. Resultaten ser dock mycket lovande ut och metoden kan komma att användas allt mer i framtiden.

En annan metod som kan bli aktuell är "transkraniell magnetisk stimulering av hjärnan". Behandlingen går ut på att, via en magnetspole, skicka magnetfält genom kraniet. Resultatet blir att hjärnan utsätts för elektriska urladdningar. Urladdningarna gör att blodomloppet i hjärnan ökar vilket ska förbättra balansen mellan olika signalsubstanser. Även denna metod har använts med framgång och kan få ökad betydelse längre fram.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.