Att vara vuxen och leva med Tourettes syndrom kan ibland vara lättare än hur man hade det som barn. Oftast lär man sig, med professionel hjälp att hantera symtomen bättre.

Tourettes syndrom hos Vuxna

Med tiden så tenderar symtomen att förändras och upplevas annorlunda. Många barn och unga upplever kanske ticsen som det mest störande inslaget. Det är inte sällan att ticsen och koncentrationssvårigheterna mildras med tiden eller kanske försvinner helt och hållet. Om det inte beror på framgångsrik terapi eller medicinering kan det bero på ökad erfarenhet. Med åren kan den drabbade utveckla olika strategier för att bättre hantera sin sjukdom. Istället för ticsen kan det uppstå andra symtom som kan vara minst lika besvärande om inte värre.


Tourettes syndrom hos vuxna - Tvångsmässiga beteenden

Många vuxna upplever att de fastnar i olika typer av tvångsmässiga beteenden. För den enskilde patienten är det oerhört frustrerande då han eller hon är helt medveten om sin problematik men är oförmögen att agera.


Tourettes syndrom par kärlek hos vuxna

Tvångsmässigheten kan ta sig olika uttryck och blir nästan som ett personlighetsdrag. Det kan handla om allt från ett behov av att tvätta händerna konstant till att röra saker ett visst antal gånger eller kontrollera att kaffebryggaren är avstängd. En person med Tourettes syndrom kan även fastna i vissa beteenden som påminner mer om missbruk t.ex. tvångsmässigt spelande eller shoppande. Då tvångsmässigheten blir en form av personlighetsdrag finns det risk att personen har ett sådant beteende i alla möjliga situationer. Beteendet kan också växla i intensitet och ta sig olika uttryck vid olika tillfällen.


Tourettes syndrom i vardagen och på jobbet

Att bära på en diagnos som Tourettes syndrom sätter självklart stor press på en person. Detta är en press (eller stress) som den diagnostiserade absolut inte behöver då den riskerar att förvärra situationen. I värsta fall kan det bli svårt att klara av sin vardag då tvångsmässigheten gör att även enkla saker blir svåra att genomföra. Det kan även resultera i en havererad privatekonomi eller någon form av drog/alkoholmissbruk. Många med Tourettes syndrom upplever även andra psykiska symtom som en följd av sin sjukdom. Depression och ångest är vanligt förekommande bland Tourettes patienter. I arbetssituationer kan det också ställa till med mycket problem om omgivningen inte visar förståelse för den drabbade. Risken är stor för social stigmatisering och utanförskap. Därför är det extra viktigt med ett stort stöd bland anhöriga och en arbetsgivare som är fullt insatt i situationen.

Det är inte hos alla som tics endast är ett problem i ungdomen. Många har kvar sina tics i vuxen ålder och ibland förvärras problemet istället för tvärt om. Om så är fallet är det svårt att dölja Tourettes syndrom. Framförallt om ticsen är verbala och gör att patienten skriker olämpligheter titt som tätt under arbetstid. Enda sättet att hantera situationen är genom att vara öppen med vad som pågår. Information och upplysning är de enda framkomliga vägarna för att få vardagen att gå ihop.

Ett bra tips är att söka stöd hos andra i liknande situation. Genom att ta del av andras erfarenheter går det att hitta hållbara strategier för att få vardagen såväl som arbetslivet att gå ihop på ett bra sätt. Förmodligen kommer omgivningen att uppvisa betydligt större förståelse en vad som går att förutse. Idag har de flesta hört talas om Tourettes syndrom vilket borde göra det lättare att acceptera. Vidare lever vi i ett land som förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Arbetsgivaren har därmed en skyldighet att hjälpa den drabbade till en dräglig arbetssituation.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.