Benägenhet till Tourettes syndrom är någonting man kan ärva. Därefter spelar hjärnskador roll. Symtomen kommer ofta fram i början av skolåldern på grund av ökad stress.

Tourettes syndrom - Orsak

Exakt vad som orsakar Tourettes syndrom och hur det går till är fortfarande en öppen fråga. Det finns ett flertal olika faktorer som förmodligen påverkar och kan orsaka Tourettes syndrom. Däremot är det svårt att avgöra vilken faktor som varit avgörande i det enskilda fallet alternativt om det är flera faktorer som samverkar. Ökad kunskap om vad som orsakar Tourettes syndrom är avgörande av flera skäl. Dels ur ett behandlingsperspektiv då det kan vara nyckeln till att effektivt kunna bota eller lindra besvären. Det är också viktigt för att bättre kunna diagnostisera Tourettes och skilja från andra NPF-diagnoser (Neuropsykiatriska funktionshinder). För de fall då orsakerna är ärftliga eller resultatet av något som händer under graviditeten är kunskapen ovärderlig för att bättre kunna förebygga med rätt insatser på ett tidigt stadium


Tourettes syndrom - Vilka olika orsaker finns det?

Det finns studier som tyder på att ärftligheten har avgörande betydelse för utvecklandet av Tourettes syndrom. Studierna baserar sig på kartläggning av familjehistoria. Om en person med diagnosen Tourettes symtom har en eller flera personer i sin familj som uppvisat liknande symtom eller själva blivit diagnostiserade kan ärftlighet vara en faktor. Denna faktor är svår att göra något åt men det är ändå centralt med ökad kunskap. Genetisk kartläggning av Tourettespatienter kan ge viktig information ur ett behandlings- och diagnostiseringsperspektiv. Teorin om ärftlighet stöds också av att den finns vissa etniska grupper som är överrepresenterade gällande diagnosen. Samtidigt så finns det etniska grupper där diagnosen är nästan obefintlig.


Tourettes syndrom hjärna

Det finns också studier som visar på kopplingar mellan vissa typer av hjärnskador och utvecklandet av Tourettes syndrom. Hjärnskadan i fråga har då inträffat under graviditeten och är mycket svår att upptäcka. Skadan kan vara orsakad av ärftlighet eller yttre faktorer.

För att hjärnan ska fungera bra är den beroende av en mängd s.k. signalsubstanser. En signalsubstans är ett ämne (t.ex. serotonin) som bildas i en cell och vars funktion är att sända signaler till andra celler. Det är ungefär som hjärnans kommunikation- och infrastrukturssystem. Enligt ny forskning kan det uppstå obalans i systemet och om så sker kan det få oanade effekter. Problem med signalsubstanserna lyfts fram som en viktigt orsak till Tourettes syndrom.

Den sista avgörande orsaken till Tourettes syndrom är miljöfaktorer. Exempelvis psykosocial stress, en infektion eller något annat kan vara av betydelse. Detta förutsätter dock att den drabbade har en genetisk förutsättning eller en hjärnskada som placerar patienten i en högriskgrupp. Miljöfaktorn fungerar då som en avgörande trigger lika mycket som en orsak.


Tourettes syndrom - framtida forskning

Forskningen på området är ofullständig. Det är inte omöjligt att det kommer nya svar på frågan om vad som orsakar Tourettes syndrom. För närvarande har fyra områden utpekats som de avgörande orsakerna men för att kunna utveckla effektiv behandling krävs en mer komplett bild. Tyvärr finns det en klar risk att det slutgiltiga svaret kommer att dröja. Det finns flera olika forskningsspår och de tenderar att dra åt olika håll. Även om forskningsvärlden kan enas om vilka de avgörande faktorerna är så kvarstår frågan om vad som påverkat mest. Detta är egentligen den viktigaste frågan för valet av behandlingsmetod. För närvarande har läkarkåren en tämligen komplex orsaksbild att jobba med och det är oklart vilken behandling som fungerar bäst. Det är mycket möjligt att sjukdomens orsaker är högst individuella och skiljer sig från person till person.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.